Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

Lekarz Rodzinny

Zapraszamy  do  składania deklaracji do  Lekarza  POZ oraz Pielęgniarki POZ  w  naszej Poradni.

W celu sprawnej organizacji proponujemy pacjentom, aby przed złożeniem deklaracji skontaktowali sie telefonicznie z rejestracją poradni w celu uzyskania informacji organizacyjnych.

Aktualnie dla Państwa  deklaracje przyjmowane są osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00

Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podpisujac ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub  osobistym

Osoby posiadające IKP mają możliwość złożenia deklaracji poprzez swoje konto wraz z podpisaniem deklaracji profilem zaufanym.

 

Aktualne wzory deklaracji do lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej można pobrać na stronie:

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

 

Pacjenci składający deklaracje proszeni są  o wypełnienie i dostarczenie na pierwszą wizytę informacji o stanie zdrowia, Upoważnienia dotyczącego dokumentacji medycznej, Zgody pacjenta i Oświadczenia. Wzory można odebrać w rejestracji Poradni lub pobrać w linkach poniżej:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGÓLNEGO STANU ZDROWIA PACJENTA

UPOWAŻNIENIE DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZGODA PACJENTA I OŚWIADCZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA ESKULAP

 

Podstawa prawna:

  1. Świadczeniobiorca (Pacejnt) ma prawo wyboru świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) i art. 115 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 2020 i 2070).
  2. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa w ust. 1, wybiera lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ.
  3. Świadczeniobiorca, w ramach wyboru, o którym mowa w ust. 1, może wybrać:

       1)lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u tego samego świadczeniodawcy albo

       2)lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u różnych świadczeniodawców, albo

       3)lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będących świadczeniodawcami 

        - tworzących zespół POZ, o którym mowa w art. 11.

Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, o której mowa w ust. 4, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 3.

Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o świadczeniach.

Deklaracja wyboru jest ważna bezterminowo. W przypadku złożenia nowej deklaracji złożenie nowej wygasza ważnosć poprzedniej.