Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

RODO

                                                

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług medycznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "ESKULAP" Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. K. Kazimierza Wielkiego 110, zwana dalej Spółka?;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Monika Morawiec-Mrozińska                                         (e-mail: iod.@eskulap-olkusz.pl);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji świadczeń zdrowotnych;

  2. realizacji praw pacjenta;

  3. kontaktu z pacjentem;

  4. wystawienia faktur VAT;

  5. rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia;

  6. dla celów statystycznych;

  7. wydawania zaświadczeń;

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

1. osobom upoważnionym przez spółkę;

2. innym współpracującym ze spółką placówkom medycznym;

3. dostawcom oprogramowania;

4. informatykowi;

5. PSSE;

6. podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;

7. innym podmiotom jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta od 2 do 30 lat w zależności od danych zawartych w dokumentacji;
 3. Informuję, że zgodnie z art. 15-22 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania i prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, płeć, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego adres zamieszkania jest obowiązkowe, zgodnie z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta;
 7. Pani/Pana dane w związku z udzieleniem świadczenia zdrowotnego mogą być przetwarzane w procesie profilowania. Proces ten jest niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego i może Pan/Pani nie wyrazić na nie zgody.

 

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.