Adres poradni ul. Kr. K. Wielkiego 110; 32-300 Olkusz Dni i godziny pracy przychodni     Poradnia czynna pn-pt | godz. 8:00 - 18:00

logo

Numer telefonu poradni+48 32 647 0105     Adres e-mail poradnirejestracja@eskulap-olkusz.pl

RODO

                                                

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  ESKULAP  Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 110, 32-300 Olkusz, adres e-mail: administracja@eskulap-olkusz.pl  tel. kontaktowy: 32-647-01-05
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest:
  Monika Morawiec-Mrozińska
  adres e-mail: 
   iod@eskulap-olkusz.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest diagnoza medyczna i leczenie, profilaktyka i edukacja zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z:  ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawą z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Zapis dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz prawo dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy;
  • do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16. RODO);
  • do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmiot leczniczy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę; podmiot leczniczy może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenia przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłaby istotnie utrudniać realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego);
  • do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmiot leczniczy, na podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) ) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmiot leczniczy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia, instytucje upoważnione z mocy prawa, osobom upoważnionym, podmiotom na podstawie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie z art. 26 ww. ustawy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  – Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

 

 

Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane nie pochodzą od osób, których dotyczą


Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do wglądu dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

Informujemy, że:

                                                              Administrator Danych Osobowych jest: ESKULAP  Sp. z o.o., z siedzibą:

32-300 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 110,

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000084977, REGON: 357226874, NIP: 6371929265,

                                                  Inspektor Ochrony Danych  Monika Morawiec-Mrozińska

   adres e-mail:  iod@eskulap-olkusz.pl

 • Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana w oświadczeniu pacjenta: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.
 • Celem przetwarzania danych jest informacja komu zakład leczniczy może udzielić na podstawie oświadczenia pacjenta informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń oraz do uzyskiwania jego dokumentacji – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej ( 6 ust. 1  lit c i d RODO),
 • Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Dokumenty do pobrania:              

POLITYKA PRYWATNOŚCI ESKULAP SP. Z O.O.

KLAUZULA RODO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA/PARTNERA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW MEDYCYNA PRACY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRZEZ ESKULAP SP. Z O.O. POSTĘPOWAŃ W SPR. NARUSZEŃ I OCHRONĄ OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH